നിങ്ങൾ പ്രവാസി മലയാളിയാണോ? വാര്‍ത്തകളും വിശേഷങ്ങളും കാഴ്ചകളും നിങ്ങളുടെ പക്കലുണ്ടോ? എങ്കില്‍ സമയം കളയാതെ ഞങ്ങള്‍ക്ക് അയച്ചു തരൂ, എന്‍ആര്‍ഐ റിപ്പോര്‍ട്ടറിലൂടെ ലോക മലയാളികൾ അറിയട്ടെ നിങ്ങളുടെ വാര്‍ത്തകള്‍.
    Please limit your attachment to 5MB
    Please limit your attachment to 2MB
    Please limit your attachment to 2MB
    Please limit your attachment to 2MB

    വായനക്കാര്‍ അയച്ചു തരുന്ന വാര്‍ത്തകളുടെ പ്രസിദ്ധീകരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അന്തിമ തീരുമാനമെടുക്കുന്നത് എന്‍ആര്‍ഐ റിപ്പോര്‍ട്ടറിന്റെ എഡിറ്റോറിയല്‍ ബോര്‍ഡ് ആയിരിക്കും.