വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ അസംബ്ലി സമയത്ത് ഭരണഘടനയുടെ ആമുഖം വായിക്കണം: കർണാടക സർക്കാർ

ബെംഗളൂരു: സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിലെയും വിദ്യാർത്ഥികളും അധ്യാപകരും രാവിലെ അസംബ്ലി സമയത്ത് ഭരണഘടനയുടെ ആമുഖം ഉറക്കെ വായിക്കണമെന്നും പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്ന തത്വങ്ങൾ അവരുടെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ സ്വീകരിക്കുമെന്ന് പ്രതിജ്ഞയെടുക്കണമെന്നും കർണാടക സർക്കാർ.

ഭരണഘടനാപരമായ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾക്ക് പിന്നിലെ ആശയങ്ങളെയും തത്വങ്ങളെയും കുറിച്ച് കുട്ടികളെ ബോധവാന്മാരാക്കുന്നതിനാണ് വായന നിർബന്ധമാക്കിയതെന്ന് സംസ്ഥാന സാമൂഹ്യക്ഷേമ മന്ത്രി സി മഹാദേവപ്പ പറഞ്ഞു.

ജനാധിപത്യം നിലനിൽക്കാൻ ഭരണഘടനയുടെ നിലനിൽപ്പ് പരമപ്രധാനമായതിനാൽ ജനാധിപത്യത്തെയും ഭരണഘടനയെയും അതിന്റെ ആമുഖത്തെയും കുറിച്ച് വിദ്യാർത്ഥികളിൽ അവബോധം സൃഷ്ടിക്കാൻ തന്റെ സർക്കാർ പ്രത്യേക ശ്രമങ്ങൾ നടത്തുന്നുണ്ടെന്ന് സിദ്ധരാമയ്യ പറഞ്ഞു.

ഭരണഘടന നിലനിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ, ജനാധിപത്യം നിലനിൽക്കും. ജനാധിപത്യം നിലനിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ, നാമെല്ലാവരും അതിജീവിക്കും, അതിനാൽ നമ്മുടെ ഭരണഘടന വായിക്കുകയും മനസ്സിലാക്കുകയും സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടത് ഓരോ വ്യക്തിയുടെയും കടമയാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഭരണഘടനയെ തകർക്കാൻ ചില ശക്തികൾ ശ്രമിക്കുന്നതിനാൽ ഇത് കാലഘട്ടത്തിന്റെ ആവശ്യമാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

രാജ്യത്ത് മനുസ്മൃതി നടപ്പാക്കാൻ ‘ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധ ശക്തികൾ’ ഗൂഢാലോചന നടത്തുകയാണെന്നും ഇതിനെക്കുറിച്ച് ‘ബോധവും ജാഗ്രതയും’ ഉണ്ടായിരിക്കണമെന്നും സിദ്ധരാമയ്യ അവകാശപ്പെട്ടു. “ഭരണഘടനയെ നശിപ്പിക്കുകയും മനുസ്മൃതി നടപ്പാക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് 90% ജനങ്ങളെയും അടിമത്തത്തിലേക്ക് തള്ളിവിടും,” അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

More Stories from this section

dental-431-x-127
witywide